Uitgangspunten

  • Bij het doorlopen van de evaluatieve cyclus zijn steeds drie niveaus aan de orde: schoolniveau, groepsniveau en leerlingniveau.
  • Elk niveau kent een eigen cyclus van stappen, maar de cycli zijn ook aan elkaar gekoppeld.
  • Elke cyclus heeft een eigen oogmerk:
    • bij de schoolcyclus staat het maken van afspraken op schoolniveau over de leeropbrengsten die men per leerjaar wil bereiken centraal;
    • bij de groepscyclus gaat het om het nemen van differentiatiebeslissingen op basis van de geanalyseerde groepsgegevens over leerlingen;
    • bij de leerlingcyclus gaat het om maatwerk: hier wordt het onderwijs en de begeleiding afgestemd op individuele gegevens over leerlingen.