Verantwoording

Deze website is voortgekomen uit het project Opbrengstgericht werken aan spelling dat in 2009 bij SLO is uitgevoerd. De website is bedoeld voor intern begeleiders, (taal)coördinatoren en/of schoolleiders van basisscholen die (meer) opbrengstgericht willen werken aan het spellingonderwijs. Opbrengstgericht werken houdt in dat een school streeft naar maximale opbrengsten bij alle leerlingen door bewust, systematisch en cyclisch te werken aan verbeteringen. Het verbeteren van de opbrengsten van het spellingonderwijs vraagt om stappen op drie niveaus:

  1. schoolniveau
  2. groepsniveau
  3. leerlingniveau

Op deze website is gekozen om de stappen -die een school moet doorlopen om meer opbrengstgericht te werken- te illustreren aan de hand van een concreet leergebiedonderdeel, namelijk spelling. Zonder deze inhoudelijke uitwerking zouden de stappen globaal en vooral procesmatig van aard zijn.

De inhoudelijke uitwerking maakt het mogelijk concrete voorbeelden en verbetersuggesties te geven. Deze uitwerking blijft echter illustratief; voor een inhoudelijke aanpak verwijzen we u naar relevante recente leermiddelen. De informatie is ook goed te gebruiken bij andere leergebieden of -onderdelen, omdat de stappen om opbrengstgericht te werken hetzelfde zullen zijn.

SLO heeft de website ontwikkeld op basis van literatuurstudie, bevraging van (vak)experts en bevindingen in een proefschool.