Verbetervoorstellen
Voorbeeld-voorstellen voor de verbetering van het spellingonderwijs

Visie en beleid

De projectgroep heeft vastgesteld dat er op de school onvoldoende sprake is van een duidelijke visie op spelling ingebed in een breder taalbeleid. Ook de visie op differentiatie bij spelling kan scherper worden geformuleerd.

Voorstel
Een studiemiddag met een externe taal/spellingspecialist organiseren om met het team een duidelijke visie op spelling te formuleren.

Doelen

De projectgroep heeft vastgesteld dat niet per leerjaar is vastgelegd wat de school aan leeropbrengsten nastreeft. Ook is niet duidelijk wanneer voor leerlingen individuele doelen moeten worden geformuleerd.

Voorstel
De projectgroep ontwikkelt een format voor het formuleren van doelen per leerjaar, op basis van landelijke kaders (referentieniveaus, kerndoelen, tussendoelen). In elke bouw zullen de leerkrachten dit format voor hun leerjaar invullen.

Inhouden

De projectgroep heeft vastgesteld dat de leraren aangeven onvoldoende zicht te hebben op de doorgaande leerlijn voor spelling en de didactiek.

Voorstel
Een teamscholing organiseren om de kennis en vaardigheden op het gebied van de leerlijn spelling en de didactiek te versterken.

Methoden/materialen

De projectgroep heeft vastgesteld dat de leraren in het algemeen tevreden zijn over de methode die de school hanteert voor het spellingonderwijs. Er is echter onduidelijkheid over de materialen/programma's die kunnen worden ingezet wanneer het spellen niet goed gaat. Er is weinig kennis beschikbaar over activiteiten die kunnen worden ingezet wanneer leerlingen juist heel goed spellen.

Voorstel
De intern begeleider vertelt in elke bouw welke materialen/programma's aanwezig zijn voor zwakke spellers en hoe en wanneer deze kunnen worden ingezet. Zij gaat op zoek naar informatie over activiteiten voor sterke spellers en zoekt uit of het compacten van het taalonderwijs een oplossing kan bieden.

Leraar en leeractiviteiten

De projectgroep heeft vastgesteld dat de leraren onvoldoende van elkaar weten hoe men het spellingonderwijs in de praktijk vormgeeft, hoe regels worden aangeboden, welke didactieken worden toegepast en welke werkvormen effectief zijn.

Voorstel
Deze punten meenemen in de teamscholing.

Toetsing en evaluatie

De projectgroep heeft geconstateerd dat de toetsen van het Cito-LOVS en het onderwijsaanbod in de methode niet goed op elkaar aansluiten.

Voorstel
In de bouwvergaderingen voorstellen formuleren om dit probleem op te lossen.

Leertijd

De projectgroep heeft geconstateerd dat de leraren van mening zijn dat er in het algemeen voldoende leertijd beschikbaar is voor het spellingonderwijs. Voor met name de zwakke spellers zou meer instructie- en oefentijd gewenst zijn.

Voorstel
De intern begeleider formuleert voorstellen hoe deze extra leertijd kan worden gerealiseerd.