1F. Beslissingen nemen
Bij deze stap bepaalt de school welke verbeteringen men wil aanbrengen in het spellingonderwijs.

Acties

  1. De projectgroep presenteert de analyse van het spellingonderwijs.
  2. De projectgroep presenteert verbetervoorstellen aan het team. Zie voorbeeld Verbetervoorstellen.
  3. Het team stelt vast welke verbetervoorstellen worden overgenomen.
  4. Het team stelt vast hoe en door wie aan de verbeterpunten gewerkt gaat worden.
  5. De directie stelt het tijdpad voor de verbeteringen vast.
  6. De directie draagt zorg voor de borging en evaluatie van afspraken.

Voorwaarden en reflectie

  • Leraren zijn bereid kennis en vaardigheden op het gebied van spelling uit te breiden
  • Leraren zijn bereid veranderingen door te voeren in het spellingonderwijs.