1D. Analyse gegevens
In deze fase analyseert de school gegevens op schoolniveau. Het gaat hierbij om de analyse van de leerlinggegevens en de analyse van het spellingonderwijs.

Acties

  1. De IB-er (of andere verantwoordelijke) maakt een dwarsdoorsnede van de Cito-toetsresultaten van alle groepen in de school (met het Cito-LOVS of handmatig). Wat valt op?
  2. De IB-er maakt een trendanalyse per leerjaar van de afgelopen 5 schooljaren. Wat valt op?
  3. De IB-er maakt een trendanalyse van leerlingengroepen waarbij de prestaties van één en dezelfde groep over meerdere leerjaren wordt gevolgd. Wat valt op?
  4. De gegevens worden vergeleken met landelijke gemiddelden van groepen scholen met vergelijkbare schoolpopulaties. Wat valt op?
  5. De gegevens worden vergeleken met scores van leerlingen bij andere taalonderdelen (met name lezen) en andere leergebieden. Wat valt op?
  6. De projectgroep analyseert de uitkomsten van het onderzoek naar het spellingonderwijs. Wat valt op?
  7. De uitkomsten worden vergeleken met bevindingen uit vakliteratuur over effectief spellingonderwijs of worden besproken met een deskundige. Wat valt op?

Voorwaarden en reflectie

  • De school beschikt over software, deskundigheid en/of ondersteuning om de analyses uit te voeren en te interpreteren.
  • Er is interne of externe deskundigheid en ondersteuning beschikbaar met betrekking tot  kennis over effectief spellingonderwijs. Zie Spelling in het basisonderwijs.