1C. Onderwijsgegevens verzamelen
Om te kunnen werken aan de verbetering van de opbrengsten van een leergebied of onderdeel daarvan, moet een school zicht hebben op de wijze waarop het leergebied in de school vorm krijgt. Wat zijn de doelen, inhoud, leeractiviteiten en leertijd van spelling in de school?

Acties

  1. De projectgroep bepaalt welke aspecten van het spellingonderwijs men wil analyseren (bijvoorbeeld: leertijd voor spelling, inhoud van de instructie, gebruik van de methode, verwerkingsactiviteiten, specifieke leeractiviteiten voor zwakke spellers en specifieke activiteiten voor sterke spellers).
  2. De projectgroep gebruikt de quickscan op deze website om zicht te krijgen op het spellingonderwijs.
  3. De projectgroep voert zo nodig aanvullend onderzoek naar het spellingonderwijs uit door middel van interviews, enquêtes of een studiedag.

Voorwaarden en reflectie

  • Het team is bereid kritisch te kijken naar het eigen spellingonderwijs en is zich bewust van eigen spellinghandelingen.
  • Spelling kan niet los worden gezien van de andere onderdelen van het taalonderwijs en moet dus steeds worden bezien in de bredere context van het taalonderwijs in de school. Zie Spelling in context taalonderwijs.
  • Als de school een populatie heeft met bijzondere kenmerken kan het nodig zijn een meer specifieke, spellingoverstijgende aanpak te kiezen. Zie Schoolpopulatie en spelling.