1B. Leerlinggegevens verzamelen
Elke school beschikt over spellingresultaten van haar leerlingen. Vaak gaat het om toetsgegevens van het Cito-LOVS. Ook zijn er meestal gegevens van methodegebonden toetsen beschikbaar.

Acties

 1. Het team stelt vast hoe men de spellingvaardigheid van de leerlingen wil beoordelen (bijvoorbeeld via Cito spelling, methodegebonden toetsen en opstellen). Zie Spellingtoetsen
 2. De leraar zorgt voor afstemming tussen het onderwijsaanbod en het moment/inhoud van toetsen.
 3. De afspraken hierover worden vastgelegd in een toetskalender.
 4. De leraar neemt, conform de toetskalender, de toetsen (en/of dictees en dergelijke) af.
 5. De leraar registreert de toetsresultaten digitaal.
 6. De school verzamelt gegevens over de ontwikkeling van het fonemisch bewustzijn van leerlingen in groep 1 en 2. Zie Vroegtijdig signaleren van achterstanden.

Voorwaarden en reflectie

 • De gegevensverzameling verloopt systematisch en gecontroleerd.
 • De school reflecteert regelmatig op de gegevens die worden verzameld, de instrumenten die daarbij worden gebruikt en de wijze waarop gegevens worden benut.
 • Een goede afstemming tussen onderwijsaanbod en toetsinhoud is wenselijk, maar impliceert geen 'teaching for the test'.
 • Het team weet welke voorwaarden van belang zijn voor het leren spellen.
  Zie Voorwaarden voor spellen.