Voorbeeld van een actieplan
Actieplan project Opbrengstgericht werken 
Wat Wie Wanneer
Actie 1: doelstelling en tijdpad bepalen voor het project
De school wil de opbrengsten van het spellingonderwijs verhogen. Met name het aantal 'D/E-leerlingen' wil men terugbrengen naar 15% of lager. De school wil hier twee schooljaren gericht aan werken. De doelstelling wordt voorgesteld door de directie en de IB-ers en vervolgens vastgesteld in het team. Voor de start van het project.
Actie 2: projectgroep instellen
De projectgroep bereidt de analyses voor en stelt op basis daarvan acties voor. De directie stelt de projectgroep in. Bij de start van het project.
Actie 3: activiteitenplanning maken en vaststellen in team 
Schooljaar 2009/2010:
  • Uitgebreide analyse maken van de toetsgegegevens spelling en het spellingonderwijs op school.
  • Acties voorstellen/voorbereiden.

Schooljaar 2010/2011:
  • Acties in gang zetten.
De projectgroep bereidt voor. Acties worden in bouwen verder uitgewerkt. Leraren voeren acties uit. In eerste maand van het project .
Actie 4: afspraken maken over 'veilige'  bespreking van opbrengsten
Teamdiscussie over de manier waarop in het team over de toetsscores van elk leerjaar (of groep) zal worden gesproken. Op basis van de discussie zullen afspraken worden vastgelegd. De directie schakelt hiervoor een schoolbegeleider in. In tweede maand van het project