1A. Initiëren en voorbereiden
Voordat de school kan starten met een traject gericht op een opbrengstgerichte vormgeving van het onderwijs in spelling, is het nodig dat er draagvlak voor is en een passende organisatiestructuur.

Acties

  1. De directie bespreekt het voorstel om meer opbrengstgericht te werken in het team.
  2. In het team wordt de doelstelling van het project geformuleerd.
  3. De directie stelt een projectgroep in.
  4. De projectgroep stelt een plan en tijdpad op.
  5. Het plan wordt in het team vastgesteld: zie Voorbeeld van actieplan.

Voorwaarden en reflectie

  • Voor het realiseren van draagvlak is tijd en discussie nodig.
  • Het praten over 'elkaars' resultaten vereist een open en veilige schoolcultuur. Het kan nodig zijn om met het team eerst afspraken te maken over de wijze waarop deze gesprekken zullen worden gevoerd.
  • Sturing van en verantwoordelijkheden in het project moeten helder zijn.
  • Er is een koppeling van het project aan het bredere (taal)beleid in de school.
  • Teamleden zijn bereid kritisch te kijken naar hun eigen spellingonderwijs en hun kennis en vaardigheden zo nodig uit te breiden.