Toetsgegevens
Hoewel het gebruik van toetsen een belangrijke bijdrage kan leveren aan (zicht op) de kwaliteit van het onderwijs, zijn er ook kanttekeningen te plaatsen.Toetsgegevens geven niet altijd weer wat leerlingen kennen en kunnen en welke leeropbrengsten de leerlingen daadwerkelijk geboekt hebben.

Toetsgegevens.jpg

Kanttekeningen

  • De eerste kanttekening heeft te maken met de mate waarin de toets geënt is op landelijke doelen en standaarden. De Inspectie van het Onderwijs concludeert in haar onderzoek naar taalzwakke en taalsterke scholen (2009) het volgende: "er is geen absolute uitspraak mogelijk over niveau van taalvaardigheid op basisscholen omdat er geen landelijke normen voor kwalificaties bestaan. Cito is een leervorderingentoets en toetst niet in welke mate leerlingen de taalvaardigheden die in kerndoelen beschreven staan beheersen". Het zicht op taalvaardigheid van leerlingen blijft beperkt tot de onderdelen die in de toetsen voorkomen.
  • Ten tweede kan er een gebrek aan aansluiting zijn van de toets op het onderwijsaanbod en de methode. Een probleem is dat de toets niet per se is afgestemd op het aanbod (in de methodes) en dat de doelen die gesteld zijn niet per definitie in de toetsen geëvalueerd worden. Bovendien worden in de methode niet altijd recente (landelijke) doelen en standaarden nagestreefd. Ledoux et al. (2009) wijzen op het gebrek aan aansluiting tussen enerzijds toetsen uit Cito-LOVS en anderzijds leerstof zoals die in methodes aan de orde komt. Het risico is dat er leerkrachten leerlingen gaan trainen om de toets toch te halen (teaching for the test).
  • Ten slotte kunnen er bedenkingen zijn over de inhoud of methodiek van de toets zelf: toetst de toets wel wat je wil dat hij toetst? Zo is er discussie over de nieuwe spellingtoets van Cito. Deze spellingtoets bestaat uit dictees en opgaven met meerkeuzevragen. Op deze laatste wijze van toetsen en op de validiteit van de toets bestaat kritiek. Leerlingen moeten bij het onderdeel van meerkeuzevragen in drie zinnen het woord herkennen dat onjuist gespeld is. Dit vraagt om een andere vaardigheid dan spellen gedefinieerd als het omzetten van gesproken taal in geschreven taal. Door Luc Koning (2008) is een publicatie uitgebracht  waarin uiteen wordt gezet wat er volgens hem mis is met de spellingtoets van Cito.