Nemen van beslissingen
Een volgende stap in de evaluatieve cyclus is het gebruik van leerlinggegevens voor het plannen en bijstellen van het onderwijsaanbod. Volgens onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs (2009) nemen scholen, zowel scholen met lage, gemiddelde als hoge opbrengsten, deze stap onvoldoende.

In meer algemene zin zijn de volgende activiteiten te noemen die basisscholen ondernemen bij geconstateerde tekorten in hun onderwijsopbrengsten (Hofman et al. 2008; Ledoux et al. 2009):

 • Opstellen van handelingsplannen.
 • Meer aandacht voor klassenmanagement.
 • Nieuwe of aanpassing van de methode.
 • Nieuwe werkwijze of didactische aanpak.
 • Indeling van groepen op subniveaus.
 • Intensivering van het onderwijs: extra ondersteuning tijdens lessen, extra onderwijstijd, verlengde instructie.
 • Extra leerstof: extra oefenactiviteiten, verrijkingsmateriaal, remediërend materiaal, extra activiteiten en projecten.
 • Remedial teaching.
 • Professionalisering van het team.

Aandachtspunten

 • Bedenk dat deze stap eigenlijk de reden is waarom je dit proces doorloopt. Hogere opbrengsten kunnen immers alleen worden gerealiseerd als het verzamelen, registreren analyseren en interpreteren van gegevens ook daadwerkelijk leidt tot een aanpassing in het onderwijs.
 • Neem beslissingen over aanpassingen in het onderwijs expliciet, planmatig en doelgericht.  
 • Gebruik leerlinggegevens waar gewenst om het onderwijs aan te passen op de verschillende niveaus: niet alleen leerlingniveau, maar ook school- en groepsniveau.
 • Bespreek de beslissingen die genomen zijn en de gegevens van leerlingen ook met de leerlingen zelf. Geef persoonsgerichte en taakgerichte feedback.