Analyseren en interpreteren
Om leerlinggegevens te benutten in de evaluatieve cyclus is het analyseren en interpreteren een belangrijke volgende stap. In deze fase gaat het er om de leerlinggegevens naast de standaarden en doelen te leggen.

Ledoux et al. (2009) constateren dat de meeste basisscholen de verzamelde leerlinggegevens analyseren, maar vooral in globale zin. De volgende problemen spelen een rol:

  • scholen weten niet altijd wat mogelijk is of wat verwacht wordt;
  • tijdgebrek;
  • leraren worden niet altijd bij deze fase betrokken;
  • bij de analyse van testresultaten wordt vaak alleen naar leerlingen die beneden de norm presteren gekeken. Dit kan leiden tot onderstimulering van de betere leerlingen die de norm/doelen wel halen.

Aandachtspunten

  • Analyseer leerlinggevens, waaronder toetsen, op zowel individueel-, groeps- als schoolniveau. 
  • Doe dit op basis van de vooraf gestelde doelen en standaarden. Betrek hierbij verschillende mensen: de leerkracht kent de leerling op een andere manier dan de IB-er. Om dit efficiënt te doen kan het per niveau verschillend zijn wie er bij betrokken wordt (zie verderop in deze handleiding).
  • Kijk naar prestaties op diverse manieren: op een bepaald moment in de tijd. Dit is slechts een momentopname in vergelijking met het landelijk gemiddelde en de ontwikkeling in de tijd. Doe dit op zowel individueel-, groeps-, als schoolniveau.
  • Probeer dit te doen voor alle leerlingen en niet alleen leerlingen die beneden de norm presteren. Ook voor bijvoorbeeld bovengemiddelde presteerders kan een aanpassing van het onderwijs gewenst zijn als blijkt dat hun resultaten stagneren.
  • Analyseren en interpreteren van gegevens is ook gewenst als een school al goede leeropbrengsten heeft. Het is jammer als dit alleen onder druk van het bestuur of de Inspectie van het Onderwijs gebeurt.
  • Bespreek met het team ook wat het intern oplevert om gegevens te analyseren en interpreteren. Scholen die dit doen (Ledoux et al. 2009) geven aan dat het analyseren en interpreteren van gegevens onder andere heeft geleid tot een meer open werksfeer, passender naar het onderwijsaanbod en uiteindelijk gemotiveerdere leerlingen.