Opbrengstgericht werken
 • De term 'opbrengstgericht werken' is ontstaan vanuit een internationaal streven naar het verbeteren van de prestaties van leerlingen. In het primair onderwijs gaat het vooral om de prestaties bij taal en rekenen.
 • Het (meer) systematisch gebruiken van gegevens over het prestatieniveau en de leervorderingen van leerlingen wordt gezien als één van de manieren om leerprestaties te verbeteren. De Inspectie heeft vastgesteld dat scholen die hun resultaten systematisch analyseren, betere resultaten boeken. Opbrengstgericht werken loont dus.
 • De meeste scholen hebben veel gegevens over de prestaties van leerlingen. Het gaat hierbij vooral om toetsgegevens, maar soms kan het ook nodig zijn om andere gegevens, zoals observaties, gesprekken e.d. in de analyse te betrekken. Er zijn vooral verbeteringen mogelijk als het gaat om de stap na het analyseren en interpreteren van gegevens: het vaststellen welke aanpassingen in het lesgeven noodzakelijk zijn (differentiëren) en de aard van de zorg voor individuele leerlingen bepalen (maatwerk).
 • Belangrijke aandachtspunten om een haalbaar en kwalitatief goed onderwijsprogramma met uitdagende doelen en effectieve feedback te realiseren, zijn:
  • bepalen welke leerstof als belangrijk voor alle leerlingen wordt gezien;
  • vastleggen en bewaken van de leertijd hiervoor;
  • formuleren van specifieke, uitdagende prestatiedoelen voor de school als geheel;
  • formuleren van specifieke doelen voor individuele leerlingen (zo mogelijk in overleg met deze leerlingen);
  • het geven van effectieve (specifieke en procesgerichte) feedback.