3D. Evalueren
Bij deze stap wordt geëvalueerd of de geplande leeractiviteiten zijn uitgevoerd zoals bedoeld. Ook wordt nagegaan of de doelen worden bereikt. Deze evaluatie wordt meegenomen in de evaluatie op groepsniveau.

Acties

  • De leraar verzamelt de gegevens die nodig zijn om te bepalen of de doelen voor leerlingen zijn gehaald.
  • De leraar bespreekt met de intern begeleider of de doelen zijn gehaald, en zo nee, waarom niet.
  • Er worden afspraken gemaakt over feedback aan team, ouders en leerlingen.
  • Er worden afspraken gemaakt over het eventueel bijstellen van activiteiten.

Voorwaarden en reflectie

  • Er is minimaal elke drie maanden tijd gepland voor het uitvoeren van een evaluatie op leerlingniveau.
  • De leraar en de intern begeleider voeren de evaluatie gezamenlijk uit.