Remediërende materialen spelling
 • Flitsend leren lezen en spellen
  Visiria, Uitgeverij, 2004
  Het programma kan gebruikt worden voor alle leerlingen die moeite hebben met het automatiseren van het aanvankelijk lezen en spellen, ongeacht schooltype of leeftijd. Het programma bestaat uit een leesprogramma, een spellingprogramma en varia.
 • Help jezelf
  Boek in Beeld - Bureau Ojemann, Uitgever,  2003
  Boek voor leerlingen die moeite hebben met taal om zelfstandig te werken aan spelling. Van letters, lettertekens en letterklanken tot het voltooid deelwoord. Na elk onderdeel volgt een verwerkingsopdracht.
 • Jesse heeft dyslexie
  Jongbloed, Uitgeversgroep, 2008 
  Lespakket voor de begeleiding van leerlingen met dyslexie in het basisonderwijs. Naast theorie worden aanwijzingen gegeven om in de praktijk mee aan de slag te gaan. Het materiaal bestaat uit een ringband met een handleiding, praatplaten en strategiekaarten.
 • Klank van de dag
  2004. Verkrijgbaar bij ABC Onderwijsadviseurs en Eduforce.
  Lessen spelling bedoeld als extra ondersteuning voor leerlingen met lees- en spellingproblemen in groep 3 en 4 van het basisonderwijs. De lessen zijn kort en overzichtelijk en hebben steeds dezelfde opbouw. Per les komt er een klinker aan bod: eerst de lange klinkers, daarna de tweeklanken en tot slot de korte klinkers. Per klank wordt het fonemisch bewustzijn geoefend: eerst klankonderscheiding, dan klankarticulatie en daarna het schrijven van de klank.
 • Mijn eigen spellingmap
  IJsselgroep SON, 2005
  De map biedt leerlingen mogelijkheden om de spellingsoefenstof die wordt aangeboden op een manier zodat de leerling moet ordenen en rangschikken. Zo wordt de leerling gedwongen gebruik te maken van denkstragegieën. Deze strategieën zijn van belang bij woordproblematisering als onderdeel van het spellinggedrag.
 • Muiswerk Flitsend Spellen
  Muiswerk Educatief, 2007
  De programma's bevatten een aantal diagnostische toetsen die de woordkennis van de leerling toetsen. Op basis van de behaalde resultaten spoort het programma de hiaten in kennis en vaardigheden op en biedt een passend vervolgprogramma aan.
 • Muiswerk Rijmwoorden
  Muiswerk Educatief, 2008
  Muiswerk Rijmwoorden is bedoeld voor groepen 1 en 2 van het basisonderwijs, voor remediëring van leerlingen die achterblijven bij lezen en spellen in hogere groepen en in het speciale onderwijs. Het programma richt zich op het leren herkennen van eindrijm en beginrijm (allitteratie) en het manipuleren met klanken. Het programma gebruikt plaatjes die voorzien zijn van ingesproken geluid.
 • Muiswerk Spelling op maat
  Muiswerk Educatief, 2008
  Oefenprogramma's met een complete leerlijn spelling voor de groepen 4 tot en met 8 van het basisonderwijs. Aan de hand van een diagnostische toets wordt de leerling naar oefenmateriaal gestuurd dat aansluit bij de fouten die hij maakt. De rubrieken zijn opgebouwd naar moeilijkheidsgraad op basis van de lesstofindeling die in de meeste spellingmethodes worden gevolgd.
 • Overwin dyslexie!
  Graviant Educatieve Uitgaven, 2008
  Set van twee boeken en een cd-rom met inzichten en oefeningen voor het begeleiden van kinderen met dyslexie. Het materiaal is bedoeld voor leerkrachten, remedial teachers en ouders. Uitgangspunt zijn de ervaringen van de auteur, mevrouw A.M. Tulner-Hepkem, docent, logopedist en zelf woordblind. Deel 1 geeft een samenvatting van de inzichten, werkwijze en inspiratiebronnen van de auteur. Deel 2 legt het accent op de praktijk en bevat ruim 200 pagina's met oefeningen.
 • Pico piccolo spelling
  ThiemeMeulenhoff Basisonderwijs, 2000
  Zelfcontrolerend spelmateriaal. Elke set bevat zestien opdrachtkaarten met 10 opgaven. Spel biedt oefenstof bij verschillende taalaspecten.
 • Protocol leesproblemen en dyslexie
  Expertisecentrum Nederlands, 2001
  Handreiking voor leerkrachten voor het begeleiden van leerlingen met (dreigende) leesproblemen. Het deel voor groep 1-4 bevat uitgewerkte stappenplannen waarin aanwijzingen worden gegeven voor observatie en toetsen van leesvaardigheden en vaardigheden die daaraan vooraf gaan. Het deel voor groep 5-8 geeft aanwijzingen voor observatie en toetsing van lees- en spellingvaardigheden. Tevens bevat het suggesties voor de invulling van de interventies.
 • Remediërend programma werkwoordspelling "Zuid-Vallei"
  Giralis, partners in onderwijs, loc Ede, 2002
  Remediërend programma bedoeld voor leerlingen met problemen bij de werkwoordspelling. Het doel is de leerlingen de benodigde kennis van de werkwoordspelling bij te brengen en hen deze te leren hanteren en toepassen aan de hand van een schema. Behandeld worden met name de persoonvormen van de categorie werkwoorden waarbij de laatste klankgroep met een -t of een -d begint.
 • Remedioom Nederlands
  CPS, 2007
  Remediërend softwarepakket Nederlands voor taalzwakke leerlingen, onder wie dyslectische leerlingen met een achterstand op het gebied van woordherkenning en spelling. Het pakket is bedoeld voor midden- en bovenbouw van het basisonderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Op speelse wijze wordt op drie niveaus geoefend met het leren lezen en spellen van veelvoorkomende woorden. Beoogd wordt de schrijfwijze inzichtelijk te maken door zowel de gesproken vorm als het visuele patroon te verduidelijken
 • Schrijfpoort
  Garant Uitgevers NV/MAKLU Publishers Uitgevers, 2000
  Lespakket voor de aanpak van spelling en spellingproblemen. De auteur heeft de spellingmoeilijkheden ingedeeld in vijftien categorieën. Bij een categorie hoort een bepaalde spellingstrategie (luisteren, analyseren, onthouden, opzoeken, een regel toepassen). Vanuit deze strategie wordt een leerlijn uitgewerkt met daaraan gekoppeld geheugensteuntjes ('schrijfpoortjes'), materialen en oefeningen (kopieerbladen).
 • Speciale leesbegeleiding aanvankelijk lezen
  Pravoo, 2004
  Orthodidactisch programma voor de begeleiding van kinderen met problemen op het gebied van aanvankelijk lezen. Het pakket bevat een korte inleiding, een gebruikswijzer en 250 programmabladen. Het programma richt zich op technisch lezen t/m AVI-3 niveau, leesbegrip en de spelling t/m DLE van 10. De map is bruikbaar naast iedere methode voor aanvankelijk lezen.
 • Spellingchecker
  Eduforce, Cedin, 2009
  De Spellingchecker stelt leerlingen in staat om actief kennis en ervaring op te doen met het toepassen van de spelling in hun eigen teksten. Het boekje werkt even eenvoudig als doeltreffend: net zoals je een woord waarvan je de betekenis niet kent opzoekt in het woordenboek kunnen de kinderen nu de juiste spellingafspraak opzoeken door stap voor stap de spellingregels in de Spellingchecker te volgen. Het mapje is zowel in de onderbouw te gebruiken als basis om de spellingsregels mee aan te leren, als in de midden- en bovenbouw als naslagwerk.
 • Spellingkampioen/Super spellingkampioen
  Schoolsupport,  2006
  Serie oefenbundels voor leerlingen in de bovenbouw van het basisonderwijs voor het oefenen met spelling. De oefeningen kunnen individueel ingezet worden als extra werk, remediërend werk of thuiswerk.
 • Spelling-spiekboek
  Zwijsen BV, Uitgeverij, 2005
  Opzoek- en oefenboek voor leerlingen die moeite hebben met spelling. Het kan zowel in de klas als daarbuiten, bijvoorbeeld in de vorm van remedial teaching, gebruikt worden. Het boek is opgebouwd volgens een stappenschema, waarbij uitgegaan is van het idee dat spellingmoeilijkheden in verschillende categorieën in te delen zijn en dat bij elke categorie een bepaalde oplossingsstrategie hoort. Het boek kan naast elke spellingmethode gebruikt worden.
 • Spellingwoordenboek
  Pravoo, 2002
  Het spellingwoordenboek is bedoeld voor leerlingen die ernstige spellingproblemen hebben. Het pakket biedt een minimumprogramma, waarin 1500 meest gebruikte woorden geoefend kunnen worden. Bij het woordpakket is niet alleen gekeken naar de woordfrequentie, maar ook naar hedendaagse woorden die een hoog redzaamheidsgehalte hebben.  
 • Spelplaats
  MHR Architecten in leren, 2006 
  Materiaal voor begeleiding bij spellingproblemen. Het materiaal bevat extra spellingopdrachten bij bestaande methoden.
 • Taal: een lachertje
  Schoolsupport, 2005
  Serie werkboekjes met oefeningen op het gebied van spelling, werkwoordvervoeging en grammatica. De boekjes bevatten onder andere raadsels, hersenbrekers, doordenkertjes en invuloefeningen. De boekjes kunnen naast elke taalmethode gebruikt worden en kunnen zowel klassikaal als individueel gebruikt worden.
 • Taalatelier
  Betelgeuze, Uitgeverij, 2007
  Lesmateriaal gericht op het verwerven van functionele taalvaardigheden. De serie is bedoeld voor de onderbouw vmbo-t, havo en vwo. Een aantal delen kan ook worden ingezet in groep 8 van het basisonderwijs. Vanuit het principe van taakgericht taalonderwijs
 • Taalkaarten
  Kinheim Uitgeverij, 2007 
  "Oefenstof voor leerlingen in groep 3-5 van het basisonderwijs. De kaarten kunnen op drie manieren aangeboden worden: per thema, per categorie of per vaardigheid. Per thema aanbieden is voor leerlingen die behoefte hebben aan algemene oefening of verdieping in de Nederlandse taal. De thema's lopen in moeilijkheidsgraad op. 
 • Taalklapper
  Schoolsupport, 2004
  Set oefenblokken voor Nederlandse taal met 104 opdrachten per leerjaar. De blokken kunnen naast iedere methode gebruikt worden, zowel als extra (zelfstandig te maken) oefenstof en als remediërend materiaal.
 • Visueel dictee 7
  Mentorsoft, 2009
  Flitswoordenprogramma voor groep 4 tot en met 8 van het basisonderwijs met verschillende oefenvormen. De woordlijsten zijn op basis van spellingproblemen samengesteld en daardoor te gebruiken naast diverse methodes. Er kunnen ook woordenlijsten worden toegevoegd.
 • Wat is dyslexie? 
  Eduforce, Cedin, 2008
  Werkboekje voor leerlingen in het basisonderwijs bij wie de diagnose dyslexie gesteld is, bedoeld om een beter inzicht te krijgen in hun eigen stoornis. Leerlingen worden aan de hand van het werkboekje uitgedaagd en ondersteund met het onderzoeken van de betekenis van dyslexie. Door meer begrip voor dyslexie leren leerlingen accepteren dat ze dyslectisch zijn. Door juist doorvragen worden ze aangemoedigd de onmogelijkheden en mogelijkheden onder ogen te zien.
 • Woordenhaai
  Lexima BV, 2005
  Cd-rom met 35 spelletjes waarmee leerlingen vaardigheden oefenen die van belang zijn voor lezen en spellen. De moeilijkheidsgraad kan worden aangepast aan het niveau van het kind. De spelletjes zijn speciaal bedoeld voor kinderen met leerproblemen zoals dyslexie.
 • Zoeklicht spellen
  Zwijsen BV, Uitgeverij, 2005
  De spellen zijn speciaal ontwikkeld voor leerlingen met leesproblemen of dyslexie. De spellen bevorderen spelenderwijs het taalgevoel en de leesvaardigheid. Bij het spel Spot, verplaatsen leerlingen zich met een pion over een speelveld en kijken of er andere leerlingen op een vakje met dezelfde letter staan. Code X is een spel waarmee leerlingen van letters een woord moeten maken en op die manier een code kraken.
 • Door de bomen het bos zien
  Deze methode is bedoeld voor leerlingen in het basisonderwijs en in de brugklas van het voortgezet onderwijs met spellingproblemen.
  Via een stapsgewijze aanpak wordt de leerling een effectieve leerstrategie aangeleerd, waardoor inzicht wordt bevorderd en hij of zij in toenemende mate door zelfsturing grip krijgt op de spelling.
 • Woordkasteel
  Woordkasteel is een taalprogramma voor op de computer voor kinderen vanaf 6 jaar, zowel thuis als op school te gebruiken. Het bevat mogelijkheden om met taal en spelling te oefenen in 16 verschillende spelvormen. Ook worden er 9 diagnostische toetsen meegeleverd. Dit biedt de mogelijkheid om een kind met een specifiek spellingprobleem te laten oefenen. Het programma wordt nog verder uitgebreid. Kijk regelmatig op deze site. Je kunt dit programma gratis downloaden, installeren, gebruiken en kopiëren.