Diagnostische instrumenten
 • De 5 hoofdproblemen bij spellen: eindelijk opgelost
  IJsselgroep SON, 2005
  Het boek biedt een vijftal analysemodellen waarmee de oorzaak van een spelling-probleem makkelijk opgespoord kan worden. De vijf hoofdproblemen die aan de orde komen zijn: aanleren van klinkers, dubbele medeklinkers aan het begin of einde van een woord, fonetisch spellen bij een éénlettergrepige woorden; open en gesloten lettergrepen, meerlettergrepige woorden.
 • CoPI-Zoo
  Pearson Assessment and Information BV, 2007
  Computerprogramma voor gebruik bij het PI-dictee, de toets voor spellingvaardigheid bij het schrijven van losse woorden. Het programma signaleert en diagnosticeert spellingproblemen met behulp van de computer en is bedoeld voor groep 3 tot en met 8 van het basisonderwijs.
 • Digitale Registratie Dyslexieprotocol
  Eduforce, Cedin, 2007
  Hulpmiddel voor het opsporen en volgen van dyslexie bij leerlingen in het basisonderwijs. De cd-rom bevat twee versies, één voor registratie in groep 2-4 en één voor registratie in groep 5-8. Elk jaar zijn er per groep vier meetmomenten waarop de lees- en spellingvorderingen van de leerlingen getoetst worden.  
 • Dyslexie Screening Test (DST)
  Pearson Assessment and Information BV, 2005
  DST is een test die de mate van dyslexie en aan het lezen gerelateerde leerproblemen meet. De test meet op de onderdelen: Snel benoemen, Samengestelde klanken, Eén minuut leestest, Fonemisch segmentatie, Twee minuten spellingtest, Achterwaardse cijferreeksen, Lezen van nonsens woorden, Eén minuut schrijfvaardigheidstest, Verbale vaardigheid, Semantische vaardigheid.
 • Protocol leesproblemen en dyslexie
  Expertisecentrum Nederlands, 2001
  Handreiking voor leerkrachten voor het begeleiden van leerlingen met (dreigende) leesproblemen. Het deel voor groep 1-4 bevat uitgewerkte stappenplannen waarin aanwijzingen worden gegeven voor observatie en toetsen van leesvaardigheden en vaardigheden die daaraan vooraf gaan. Het deel voor groep 5-8 geeft aanwijzingen voor observatie en toetsing van lees- en spellingvaardigheden. Tevens bevat het suggesties voor de invulling van de interventies.
 • Screeningsinstrument Beginnende geletterdheid
  Cito, 2009
  Toetsmateriaal om de leesvaardigheid bij leerlingen in groep 2 en 3 te voorspellen. Het screeningsinstrument bestaat uit drie toetsen: een digitale adaptieve toets voor het meten van fonologisch bewustzijn, een digitale toets voor receptieve letterkennis en een papieren toets voor productieve letterkennis voor de tweede helft van groep 3.
 • Screeningsinstrument Dyslexie
  Cito, 2010
  Toetsmateriaal om te bepalen of leerlingen die (zeer) zwak zijn in technisch lezen en/of spellen mogelijk dyslectisch zijn. Het materiaal wordt uitsluitend voorgelegd aan leerlingen van groep 4 tot en met 8 die zeer zwak zijn in technisch lezen en/of spellen. Dit zijn bijvoorbeeld leerlingen die op niveau E scoren op DMT en AVI en/of op de toetsen Spelling van Cito. Het Screeningsinstrument Dyslexie bestaat uit: een digitale, adaptieve toets voor het meten van de spellingvaardigheid; acht woordleeskaarten voor technisch lezen; de handleiding en inhoudsverantwoording en bijbehorende kopieerbare scoreformulieren.
 • Spellinggedrag en spellingproblemen
  IJsselgroep SON, 2005
  Materiaal waarmee leerkrachten zicht kunnen krijgen op de denkprocessen die ten grondslag liggen aan de spellingproblematiek en daarop aansluitend passende hulp kunnen bieden. Het boek omvat twee onderdelen, namelijk een specifieke foutenanalyse en een onderzoek naar de denkprocessen die van belang zijn bij spelling.
 • Wat is dyslexie? 
  Eduforce, Cedin, 2008
  Werkboekje voor leerlingen in het basisonderwijs bij wie de diagnose dyslexie gesteld is, bedoeld om een beter inzicht te krijgen in hun eigen stoornis. Leerlingen worden aan de hand van het werkboekje uitgedaagd en ondersteund met het onderzoeken van de betekenis van dyslexie. Door meer begrip voor dyslexie leren leerlingen accepteren dat ze dyslectisch zijn. Door juist doorvragen worden ze aangemoedigd de onmogelijkheden en mogelijkheden onder ogen te zien.