2E. Evalueren
Bij deze stap wordt geëvalueerd of de geplande leeractiviteiten zijn uitgevoerd zoals bedoeld. Ook wordt nagegaan of de doelen worden bereikt.

Acties

  1. De leraar bespreekt met de intern begeleider of de doelen van het betreffende leerjaar zijn bereikt.
  2. De leraar bespreekt met de intern begeleider of de afspraken met betrekking tot de verbetering van het spellingonderwijs zijn gerealiseerd.
  3. Er worden afspraken gemaakt over het eventueel bijstellen van activiteiten.
  4. De intern begeleider integreert de evaluaties op groepsniveau tot een samenvattende analyse voor het schoolniveau.

Voorwaarden en reflectie

  • Er is elk half jaar tijd gepland voor het uitvoeren van een evaluatie op groepsniveau.
  • De leraar en de intern begeleider voeren de evaluatie gezamenlijk uit.