Methodes en oefenprogramma's

Methodes

 • Alles-in-1
  Alles-in-1, 2005
  Vakoverstijgende methode voor de bovenbouw (groep 5 t/m 8) van het basisonderwijs. De methode is bedoeld voor de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, techniek, cultuur en natuur, en aangevuld met Alles-Apart, ook voor spelling, grammatica en begrijpend lezen.
 • Ik hou van taal
  Karakter/Visual Steps Uitgevers BV, 2003
  De cd-rom bevat een complete leergang spelling voor de basisschool. De leergang bevat de 5000 meest gebruikte woorden van de basisschool. Leerlingen werken met een persoonlijk leerprogramma. Het programma bevat tevens een spellingspel voor thuis en op school.
 • Lang zullen ze lezen!
  ThiemeMeulenhoff Basisonderwijs, 2001
  Methode voor aanvankelijk lezen. Centraal in de methode staat het verhaal van Jos. Hieraan worden alle lessen gekoppeld. Hierbij wordt gebruik gemaakt van vertelplaten, kernteksten en ankerwoorden.
 • Leerlijn taal - spelling
  Karakter/Visual Steps Uitgevers BV, 2004
  De cd-rom bevat een complete leergang spelling voor de basisschool. Er wordt heel eenvoudig begonnen met begrippen als lange en korte klanken. De leerstof wordt stap voor stap moeilijker en eindigt met moeilijke woorden die zich aan geen enkele spellingregel houden.
 • Leerlijn taal - werkwoordspelling
  Karakter/Visual Steps Uitgevers BV, 2004
  De cd-rom bevat een complete leergang werkwoordspelling voor de basisschool. Er wordt heel eenvoudig begonnen met het leren herkennen en gebruiken van werkwoorden. Het spellen van de werkwoordsvormen wordt daarna geoefend door elk werkwoord te leren vergelijken met vier basistypen.
 • Lezen & spelling universeel
  IRES Uitgeverij, 2003
  Het programma is bestemd voor de groepen 2 en 3 en heeft betrekking op mkm-woorden met de korte klanken, de lange klanken en de twee-tekenklanken. Aan de orde komen onder andere: visuele letterherkenning vooraan en achteraan van de letters m, l, t; letterkennis en klankpositiebepaling vooraan en achteraan van de letters m, l, t; visuele woordherkenning, woordenspel flitsen, lezen van zinnen in eigen tempo en in vlot tempo en een visueel zinnendictee.
 • Oefenen met spelling
  Zwijsen BV, Uitgeverij, 2003
  Computerprogramma behorende bij de methode Zin in taal. Leerlingen kunnen in het computerprogramma werken aan de leerstof die in de spellinglessen is aangeboden. De oefeningen worden ondersteund door visuele informatie over de geleverde prestaties.
 • Pi-Spello
  De Roze Beer uitgeverij, 2008
  Spellingmethode voor leerlingen met spellingmoeilijkheden en dyslexie.
  In de methode wordt de aandacht vooral gelegd op de klanken van een woord, in tegenstelling tot een woordbeeld. Leerlingen leren in 37 leseenheden alle klanken en klankstukjes binnen een woord te herkennen en om te zetten in de juiste tekens en woorddelen.
 • Spelling in beeld
  Zwijsen BV, Uitgeverij, 2006
  Strategische spellingmethode voor groep 4 tot en met 8 van het basisonderwijs. Aan bod komen de spelling van de onveranderlijke woorden en de werkwoordspelling. De methode legt het accent op klankstrategie, regelstrategie en weetstrategie.
 • Spelling PP
  Montessorischool 't Ronde, 2008
  Methode spelling voor individueel gebruik in de groepen 3 tot en met 8 van het basisonderwijs en het speciaal onderwijs. De methode is ontwikkeld om ingezet te worden in het Montessori-onderwijs.
 • Taal actief
  Malmberg BV BAO, Uitgeverij, 2003
  Methode taal, spelling en woordenschatontwikkeling voor groep 4 tot en met 8 van de basisschool. De methode gaat uit van interactief taalonderwijs en betekenisvol authentiek leren. Per leerjaar bevat de methode tien thema's van elk drie weken.
 • Taal op maat
  Noordhoff Uitgevers  BAO, 2003
  De taalmethode Taal op maat is thematisch van opzet. Er zijn 16 thema's die elk jaar op een andere manier terugkeren. De methode bestaat uit twee kernen: Taal op maat Taal (spreken en luisteren, woordenschatontwikkeling, taalbeschouwing, stellen) en Taal op maat Spelling.
 • Taaljournaal
  Malmberg BV BAO, Uitgeverij, 2002
  Herziene versie van de gelijknamige taal- en spellingmethode voor de basisschool. De methode bestaat uit drie onderdelen: Taal, Spelling en Woordenschat. De achttien thema's (één per lesblok van twee weken) komen terug in alle drie onderdelen en zijn afkomstig uit verschillende leergebieden en zijn voor alle leerjaren gelijk.
 • Taalleesland
  ThiemeMeulenhoff Basisonderwijs, 2004
  Geïntegreerde taal-leesmethode voor groep 4 tot en met 8 van de basisschool. Er worden vijf onderdelen onderscheiden: Taal en lezen, Woordspoor (extra materiaal voor woordverwerving voor taalzwakke leerlingen), Spelling, Spelspoor (extra materiaal voor spellingzwakke leerlingen) en Kies maar (extra keuzemateriaal voor alle leerlingen). Het onderdeel taal en lezen bevat leerlijnen voor woordenschatverwerving, luisteren en spreken, leesbegrip, stellen, taalbeschouwing en leesbeleving.
 • Taaltrapeze
  ThiemeMeulenhoff Basisonderwijs, 2004
  Geïntegreerde taalmethode voor het speciaal (basis)onderwijs, ontwikkeld en uitgetest door het Pedologisch Instituut. De methode is bestemd voor alle leerlingen in het SBO en SO behalve voor dove leerlingen en zeer moeilijk lerenden. Taaltrapeze besteedt aandacht aan luisteren en spreken, woordenschat, (begrijpend) lezen en schrijven. Uitgangspunt is dat deze taalvaardigheden in samenhang worden geoefend rond levensechte thema's en taakgerichte opdrachten.
 • Taalverhaal
  ThiemeMeulenhoff Basisonderwijs, 2004
  Taal- en spellingmethode voor alle leerlingen, met een realistische verhaallijn als rode draad. Doelstelling is spreken/luisteren, stellen, woordenschat, taalbeheersing en spelling op een natuurlijke wijze met elkaar te verbinden. Uitgangspunten zijn: differentiatie voor alle leerlingen (differentiatiestof op drie niveaus); heldere opbouw en doorgaande lijn; functioneel en communicatief; inzet van leerstrategieen; veel aandacht voor woordenschat.
 • Veilig leren lezen
  Zwijsen BV, Uitgeverij, 2003
  Thematische methode voor aanvankelijk taal- en leesonderwijs voor groep 3 van het basisonderwijs. Herziene versie van gelijknamige methode uit 1991. Een deel van de materialen van de oude versie blijft bruikbaar bij deze nieuwe versie. De methode sluit aan bij de 'Tussendoelen beginnende geletterdheid'. In de methode komen alle aspecten van taalleesonderwijs geïntegreerd aan bod.
 • Veilig stap voor stap
  Zwijsen BV, Uitgeverij, 2009
  Leesmethode voor het speciaal basisonderwijs. Veilig stap voor stap gebruikt alle elementen van Veilig leren lezen. Tegelijkertijd zijn de activiteiten, oefeningen en werkvormen ontwikkeld voor kinderen die extra aandacht nodig hebben. Dat betekent meer tijd om de lesstof aan te bieden en vaker klassikaal werken. Ook zijn er meer mogelijkheden voor verlengde instructie, praktische dagprogramma's en een organisatie gemaakt voor het werken met één of twee niveaugroepen.
 • Zin in spelling
  Zwijsen BV, Uitgeverij, 2006
  Methode voor strategisch spellingonderwijs voor groep 4 t/m 8 van het basisonderwijs. Opvolger van het spellingdeel van de methode Zin in Taal uit 1996. Aan bod komen de spelling van de onveranderlijke woorden en de werkwoordspelling. De leerstof is onderverdeeld in spellingcategorieën. Deze komen als verschijnsel aan de orde.
 • Zo leer je kinderen lezen en spellen
  Stg. TGM
  Preventieve instructiemethodiek om de eigen methode effectiever te gebruiken. De methodiek is bedoeld voor de instructieles en gericht op de basiskennis van technisch lezen en spellen. Er is een eenduidige stapsgewijze instructie om falen te voorkomen.

Oefenprogramma's

 • Digikidz spellingrom 
  A.W. Bruna-Nieuwe Media, 2002 De cd-rom's bevatten oefeningen op drie niveaus waarmee geoefend kan worden met de spellingsregels die in het basisonderwijs geleerd worden.
 • Digikidz werkwoordenrom
  A.W. Bruna-Nieuwe Media, 2003
  De WerkwoordenRom bevat acht oefeningen op drie niveaus waarmee geoefend kan worden met werkwoorden en werkwoordspelling zoals deze in groep 5 en 6 van het basisonderwijs geleerd wordt.
 • Eerst spellen dan tellen
  Graviant Educatieve Uitgaven, 2003
  Dobbelspel waarin leerlingen alert worden gemaakt op de lange- en korte klanken en het, op een juiste wijze toepassen van de open- en gesloten lettergreepregel.
 • Het Grote taalspel
  Scala leuker leren bv, 2006
  Het Bordspel voor 2-4 spelers. Met het spel kunnen leerlingen oefenen met taalonderdelen zoals woordenschat, spelling en uitdrukkingen. Met het spel kan samengespeeld worden door leerlingen uit verschillende jaargroepen.
 • Muiswerk Werkwoordspelling op maat
  Muiswerk Educatief, 2008
  Oefenprogramma werkwoordspelling voor de groepen 6 tot en met 8 van het basisonderwijs. Behandeld worden vrijwel alle onderwerpen op het gebied van de werkwoordspelling. Er wordt met name aandacht besteed aan het algoritme van de spelling van regelmatige werkwoorden en de verleden tijd van onregelmatige werkwoorden.
 • Nedercom Basiscursus spelling
  Nedercom Eduware, 2001 
  Oefenprogramma voor spelling met uitspraak van de te spellen woorden. Het behandelt onder andere: enkele en dubbele klinker en medeklinkers, open-gesloten lettergrepen, probleemwoorden, spelling werkwoorden, tussenklanken en lettergrepen.
 • Oefenen met spelling
  Karakter/Visual Steps Uitgevers BV, 2001
  Oefenprogramma voor spelling. Het programma bevat twee oefenniveaus. Op niveau 1 oefenen kinderen met afzonderlijke vragen. Elke vraag wordt onmiddellijk van feedback voorzien. Aan deze feedback is extra aandacht besteed.
 • Oefenen met taal
  Karakter/Visual Steps Uitgevers BV, 2001
  Oefenprogramma voor spelling. Het programma bevat twee oefenniveaus. Op niveau 1 oefenen kinderen met afzonderlijke vragen. Elke vraag wordt onmiddellijk van feedback voorzien. Aan deze feedback is extra aandacht besteed.
 • Puzzelen met spelling
  ThiemeMeulenhoff Basisonderwijs, 2008
  Oefenmateriaal voor het zelfstandig oefenen met spelling; vervanger van 'Oefenen met spelling'. Deel A behandelt luister-, leer- en regelwoorden. Deel B gaat in op woorden waarbij je spellingregels kunt toepassen en het gebruik van interpunctie en leestekens.
 • Puzzelen met werkwoordspelling
  ThiemeMeulenhoff Basisonderwijs, 2007
  Oefenmateriaal voor het zelfstandig oefenen met werkwoordspelling.
 • Schrijfpoort
  Garant Uitgevers NV/MAKLU Publishers Uitgevers, 2000
  Lespakket voor de aanpak van spelling en spellingproblemen. De auteur heeft de spellingmoeilijkheden ingedeeld in vijftien categorieën. Bij een categorie hoort een bepaalde spellingstrategie (luisteren, analyseren, onthouden, opzoeken, een regel toepassen). Vanuit deze strategie wordt een leerlijn uitgewerkt met daaraan gekoppeld geheugensteuntjes ('schrijfpoortjes'), materialen en oefeningen (kopieerbladen).
 • Slagwerk Spelling en Werkwoordspelling
  Zwijsen BV, Uitgeverij,  2003
  Extra oefenstof spelling voor de groepen 4 t/m 8 van het basisonderwijs, te gebruiken naast elke methode. De oefenboekjes zijn bedoeld voor het zelfstandig inoefenen of herhalen van spellingvaardigheden. Er bestaan aparte boekjes voor werkwoordspelling. 
 • Speels spellen
  Graviant Educatieve Uitgaven, 2001
  Oefenprogramma waarmee taal, geheugen en voorstellingsvermogen kunnen worden getraind. De leerling dient bij een afbeelding het bijbehorende woord te verklanken en het daarna in te typen. Bij twijfel volgt op verzoek de auditieve weergave en kan alsnog het woord ingetypt worden.
 • De Spelkist
  Merel van der Heijden, 2007
  Materiaal voor leerlingen in het basisonderwijs voor het aanleren van de werkwoordspelling.
 • Spellingkampioen/Super spellingkampioen
  Schoolsupport,  2006
  Serie oefenbundels voor leerlingen in de bovenbouw van het basisonderwijs voor het oefenen met spelling. De oefeningen kunnen individueel ingezet worden als extra werk, remediërend werk of thuiswerk.
 • Spellingplezier
  Schoolsupport, 2004
  Werkboekje met taaloefeningen waarin de spelling centraal staat. De oefeningen zijn gevarieerd, onder andere: invullesjes, kruiswoordraadsels, tegenstellingen zoeken, woordspelletjes. Met antwoordenboekje.
 • Spelplaats
  MHR Architecten in leren, 2006 
  Materiaal voor begeleiding bij spellingproblemen. Het materiaal bevat extra spellingopdrachten bij bestaande methoden.
 • Taalklapper
  Schoolsupport, 2004
  Set oefenblokken voor Nederlandse taal met 104 opdrachten per leerjaar. De blokken kunnen naast iedere methode gebruikt worden, zowel als extra (zelfstandig te maken) oefenstof en als remediërend materiaal.
 • Toetstrainer Taal spelling
  Karakter/Visual Steps Uitgevers BV, 2001
  De toetstrainer-reeks is bedoeld om leerlingen van groep 7 en 8 te laten oefenen met de Cito-toetsen van voorafgaande jaren. Er zijn 3 oefenniveaus. Op niveau 1 oefenen kinderen zonder tijdsdruk, op niveau 2 oefenen zij met tijdsdruk en op niveau 3 oefenen ze onder dezelfde condities als tijdens de echte Cito-toets. 
 • Toetstrainer Taal spellingtrainer
  Karakter/Visual Steps Uitgevers BV, 2001
  De toetstrainer-reeks is bedoeld om leerlingen van groep 7 en 8 te laten oefenen met de Cito-toetsen van voorafgaande jaren. Er zijn 3 oefenniveaus. Op niveau 1 oefenen kinderen zonder tijdsdruk, op niveau 2 oefenen zij met tijdsdruk en op niveau 3 oefenen ze onder dezelfde condities als tijdens de echte Cito-toets. 
 • Varia spelling
  ThiemeMeulenhoff Basisonderwijs, 2009
  Oefenstof spelling in spelvorm, bedoeld voor zelfstandig oefenen in groep 3 t/m 8 van het basisonderwijs. Elk oefenboekje bevat een afgerond leerstofonderdeel met de benodigde basiskennis, gevolgd door oefeningen.
 • Visueel dictee 7
  Mentorsoft, 2009
  Flitswoordenprogramma voor groep 4 tot en met 8 van het basisonderwijs met verschillende oefenvormen. De woordlijsten zijn op basis van spellingsproblemen samengesteld en daardoor te gebruiken naast diverse methodes. Er kunnen ook woordenlijsten worden toegevoegd.
 • Voorspel
  Pravoo, 2008
  Materiaal voor het werken met de Cito-spellingtoetsen. Het materiaal 'loopt' vanaf groep 3 en bevat ook oefenmateriaal voor aanvankelijk spellen. Het eindniveau van het materiaal is spellen in groep 8. 
 • Werkwoordenboek voor Windows
  Mentorsoft, 2007
  Cd-rom werkwoordspelling voor het basis- en speciaal onderwijs. Elk blok bestaat uit een serie lessen met een parallelle serie b-lessen. Deze lessen kunnen gemaakt worden als de a-les onvoldoende gemaakt wordt. Deze norm kan door de leerkracht aangepast worden. Elk blok wordt afgesloten met een toets. 
 • Werkwoordschema's
  Mentorsoft, 2008
  Oefenprogramma waarin werkwoordspelling in de vorm van tien werkwoordschema's aan de orde komt. Het programma bevat 16 a-lessen voor groep 7 en 16 b-lessen voor groep 8.
 • Winpak 32 Nederlandse taal
  Thijs Geerlings Software. 2000
  Nederlandse taal bestaat uit een serie programma's voor de groepen 3 t/m 8 die op eenzelfde manier bestuurd worden. Thema's die aan de orde komen zijn ondermeer spelling, werkwoordspelling, woordenschat, taalspelletjes en alfabetiseren.